Giấy MG tẩy trắng, màu

Giấy poster tẩy trắng, màu bao gói thực phẩm, sản xuất bao bì đóng gói sản phẩm

Giấy MG trắng, màu bao gói màu cán bóng một mặt; Giấy MG trắng, cán bóng một mặt