Kraft paper bag - flat bottom bag with zipper

Kraft paper bag - flat bottom bag with zipper

Kraft paper bag - flat bottom  bag with zipper

  • Sale Price:Call

Kraft paper bag - flat bottom  bag with zipper

NO STOCK

1.  flat bottom, pocket zipper

Size: 105x245 + hông và đáy 75mm

qty: 7650 pcs

2. flat bottom, without zipper

Size: 95mm x 245mm + side gusset 75mm + bottom gusset 75mm

qty: 5950 pcs

Non print